Undervisningsbygg Logikum inngikk en rammeavtale om søkbasert rekruttering med Undervisningsbygg høsten 2017. Undervisningsbygg er et eiendomsforetak i Oslo kommune, som bygger og utbedrer nye skoler og i tillegg har vi ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av alle Oslos 177 skoler. Logikum har levert Direktør – prosjektavdelingen, kvalitetssjef, seksjonsleder for investering og analyse, byggherrens prosjekteringsledere, rådgivere til investerings og analyse samt 10+ prosjektledere.

Presis Vegdrift Engasjert av Admistrerende direktør våren 2017 for rekruttere Driftsleder til funksjonskontrakten i Midtre Sogn (Sogn og Fjordane) deretter til å bemanne opp Stavanger-kontrakten med avdelingsleder, anleggsleder og kontorstøtte samt kvalitetssikring og rekruttering av operatører (sjåfører og anleggsarbeidere) oppdraget var en kombinasjon av å sikre seg det personellet man ønsker i nåværende organisasjon, nyrekruttering samt organisasjonsrådgiving.

PEAB Ferdig Betong PEAB selskapet ferdig betong leverer ferdig produsert betong til bygg og anleggsmarkedet.
Logikum ble engasjert våren 2017 for å rekruttere inn fabrikksjef mobile enheter. Stillingen har totalt ansvar for 3 mobile betongfabrikker

BundeBygg Logikum ble engasjert av daglig leder (2013) for å rekruttere innkjøpssjef samt avdelingsleder Nybygg. Etter hvert ble Baard H. Langballe engasjert på fulltid som rekrutterer i første omgang fra Logikum, deretter i et 2 års engasjement som rekrutterer og organisasjonsrådgiver. Georg Hoff arbeidet i denne perioden som rekrutterer fra Logikum og som engasjert HR-sjef for Bundegruppen (2015) I Bundebygg har vi rekruttert:2 Avdelingsledere, KHMS-sjef, 4 prosjektledere, 5 prosjekteringsledere, Ettermarkedssjef, anleggsledere, prosjektingeniører, formenn, traineer I alt ca 35+ fra høsten 2012. Nevner også at vi har vært involvert i det meste av interne opprykk og utforming av diverse utviklingsløp for prosjektorganisasjonen. Logikum ble engasjert i 2014 som daglig leder i Efector (Bunde-selskap) spesialisert mot ITB og energirådgiving og fikk en god innsikt spesielt mot tekniske fag. Vi har spesifisert og gjennomført utviklingen av utviklingssystem, automatisk CV-system m.m

Lean Communications  Ble engasjert av daglig leder November 2011for å rekruttere inn Lean-konsulenter. Lean Communication er et konsulentselskap som engasjeres av Bygg/anleggs og eiendomsutviklere/byggherrer for å effektivisere prosjekter/drift. I løpet av 5 måneder rekrutterte vi inn 5 seniorkonsulenter. Disse konsulentene arbeidet de første 2 årene med effektivisering av Spenncon AS

Nordic Choice Hotels Ble engasjert våren 2012 av daværende IT-direktør for å rekruttere: avdelingsleder og spesialister til Oslo og Stockholm.
Vi leverte avdelingsleder, prosjektledere, tester, infrastuktur/nettverk spesialister og funksjonsarkitekter.

Mesta Entreprenør Baard H. Langballe og Georg Hoff ble engasjert som rekrutteringsansvarlige høsten 2008.
Mesta Entreprenør var samme året etablert som eget selskap. 2.8 milliarder i omsetning, 550.000.000 + i tap (2008) 400.000.000 millioner i ordrereserve. Var innledningsvis involvert i planarbeidet vedr. Endringsprosessen. Plan i korthet: Fra regions basert til sentral styring. Reduserte antall ledere fra 85 til 14, nedjustere bemanningen med 350 ansatte medio februar 2009. Et utfordrende bakteppe for rekruttering.
Rekrutterte følgende personell:
sjef bruer og spesialkonstruksjoner, sjef veiprosjekter, sjef tunnel. Fagsjefer, Prosjektledere, innkjøpsledere, kontraktsingeniører, anleggsledere, formenn og traineer. I alt ca. 35 over en to års periode

Mesta drift Fra 2009 – 2010 rekrutterte vi driftsledere, formenn og økonomisjef i Bergen og Arendal

Mesta Maskin  ble etablert 2004. Vi hadde oppdraget med å rekruttere inn Mesta Maskins ledelse og funksjonærer.
Selskapet ble organisert i fem maskinsentre: Skien, Oslo, Bergen, Trondheim og Troms.
På 3 måneder rekrutterte vi:
Maskinsentersjefer, økonomicontrollere, driftskordinatorer, verkstedledere. I alt 25 mennesker.

Bouvet Georg Hoff var innleid fra Logikum 40 % høsten 2010 til våren 2011 som rekrutteringsrådgiver. I løpet av denne perioden ble det rekruttering inn flere systemutviklere innen .Net, Java, oracle-databaser, infrastruktur konsulenter (VM-Ware, nettverk, prosjektledelse) samt funksjonstestere og profsjektledere.

REC Rekrutterte flere kompliserte stillinger innenfor solcelle teknologi for fabrikkene på Herøya og i Glomfjord. I tillegg en Datavarehus spesialist til hovedkontoret. Kandidatene som ble levert kom fra de beste fagmiljøene i verden.

Spenncon Engasjert av daværende Admistrerende direktør våren 2011 for å rekruttere en leder med ansvar for forbedring og LEAN-metodikk til hovedkontoret i Sandvika