Image

Oslos største byggherre med høye miljøambisjoner


Utvalgte prosjekter


Uranienborg

Ærverdige Uranienborg skole på Frogner blir rehabilitert og utvidet i tillegg til at de får ny, delvis nedgravd flerbrukshall med park på taket. Det blir en tredelt hall med en spilleflate på 20 x 32 meter med tilhørende garderobefasiliteter. Parken over hallen er bevaringsverdig, og skal tilbakestilles etter at flerbrukshallen er ferdigstilt. Uranienborg skole utvides også med en klasserekke fra 1.-10.trinn.

Hasle

Undervisningsbygg utvider kapasiteten ved Hasle skole fra 480 til 870 elever. Deler av skolen rives mens sentralbygget reguleres til bevaring. Nye skolebygninger er foreslått i to til tre etasjer på nordsiden av sentralbygget og en lav gymsal etableres mot Hovinveien.

Nordseter

Skolen omstruktureres til en kombinert barne- og ungdomsskole til skolestart i 2016. Nytt bygg er ferdigstilt, mens eksisterende bygg skal også få nytt ventilasjonsanlegg og totalrehabiliteres. Det vektlegges miljøvennlige løsninger med solceller i fasaden og prosjektet ferdigstilles til 2019.

Slemdal

Skolen skal bli en fullverdig 4 parallell barneskole fra 1.-7. trinn for 728 elever. Bygningsmassen utvides og eksisterende bygg skal totalrehabiliteres. Skolen er verneverdig, og dette må hensyntas ved oppgradering og nybygg. Det er lagt vekt på miljøvennlige løsninger som solceller, jordbrønner og passivhus. Solcellene plasseres på taket til det nye bygget. Energibrønner i grunnen vil forsyne byggene med varme om vinteren og kjøling om sommeren. ​Når hele skoleanlegget er ferdig, blir det totalt over 10.000 kvadratmeter stort. Cirka 3.880 kvadratmeter skal rehabiliteres, mens alt det nye vil utgjøre 6.520 kvadratmeter.

Prinsdal

Prinsdal skole får et tilbygg på 1350 kvadratmeter fordelt på tre etasjer, i tilknytning til eksisterende hovedbygning på skolen. Tilbygget er et pilotprosjekt for bruk av massivtre-konstruksjon i Undervisningsbygg sine skoler. Påbygget er passivhus og bygges etter Tek10. Prosjektet også å rive en midlertidig paviljong og bygge en ny ballbane. Tilbygget skal være ferdig i juni 2019 og utomhusanlegget høsten 2019. Generalentreprisen har en verdi på 52 millioner kroner.

Foto: Spinn arkitekter

Løren

Løren skole er en av de eldste skolene i Oslo, med skolebygg som for første gang ble reist så tidlig som i 1889. Tidligere gikk skolen under navnet Gamle Løren, men gjenoppsto som Løren skole til skolestart i 2014. Det siste byggetrinnet startet i 2016 med et nybygg som er planlagt ferdigstilt i 2019 for 5.-7. trinn med fire paralleller. Skolen vil da ha et elevtall på 650. Elevtallet skal gradvis utvides frem til byggetrinn to. Byggetrinn to består av et nybygg på ca. 5000 kvadratmeter. Byråd Robert Steen tok første spadetak for Oslomodellen på byggeplassen på Løren våren 2018.

Vetland

På Vetland oppføres et spesialtilpasset bygg for 20 elever med spesielle behov. Bygget på 2500 kvadratmeter blir oppført på eksisterende tomt for Oppsal og Vetland skoler. Nybygg er passivhus med sedumtak. Det er i tillegg skjerpede krav til støytiltak, lys, merking og fargevalg på grunn av elevenes behov. Skolebygget står ferdig våren 2019.

Ruseløkka

Den nye skolen blir på 10.300 kvadratmeter fordelt på syv etasjer for 690 elever fra 1.-10. trinn. Byggestart er i januar 2019 med planlagt ferdigstillelse i februar 2021. På grunn av tomtens størrelse må det bygges høyt for å beholde mest mulig av skolegården. Det vil også bli et grønt og spennende uteareal for elevene på taket. Det er lagt opp til høye miljøambisjoner med et nesten Nullenergibygg. Det skal bli solceller på deler av taket og i fasadene, utslippsfri byggeplass, bruk av fjernvarme for byggvarme og byggtørk, og det tilstreber utslippsfrie og elektriske løsninger på byggeplassen.

Vestli

Gamle Ruseløkka skole er planlagt å rives for å gi plass til en helt ny skole. Skolen blir miljøvennlig og moderne og fyller alle krav til inneklima og energibruk. Den eksisterende skolen på Vestli skal rives, og en helt ny skole topp moderne skole skal settes opp. Byggestart er planlagt 2018. Skolen blir på nesten 10.000 kvadratmeter og skal bygges som passivhus med bruk av miljøvennlige varmepumper og øvrige bærekraftige materialer slik som malmfuru i utvendig fasade og bjørkefinér i kledningen innvendig.

Om Undervisningsbygg

Undervisningsbygg er et eiendomsforetak i Oslo kommune, som investerer for 12,7 milliarder kroner de neste fire årene. Vi bygger og utbedrer nye skoler og i tillegg har vi ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av alle Oslos 177 skoler.

I 2017 ble Oslo valgt til Europas miljøhovedstad og dette miljøansvaret tar Undervisningsbygg på alvor når skoler skal bygges, utvides, rehabiliteres, driftes og vedlikeholdes.

- Vi jobber målbevisst for å bidra til en seriøs og grønnere bransje med vekt på bærekraftige og solide bygg med lang levetid og innovative løsninger, sier administrerende direktør Rigmor Helene Hansen.

Hun legger til at vi har et viktig samfunnsansvar og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Oslos skolebygg brukes daglig av 83.000 elever og 12.000 ansatte.

Undervisningsbygg har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver og tilpasser kompetansen til fremtiden.


Administrerende direktør Rigmor Helene Hansen