Utvalgte referanser


Undervisningsbygg Logikum inngikk en rammeavtale om søkbasert rekruttering med Undervisningsbygg høsten 2017.
Undervisningsbygg er et eiendomsforetak i Oslo kommune, som bygger og utbedrer nye skoler og i tillegg har vi ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av alle Oslos 177 skoler. Logikum har levert Direktør – prosjektavdelingen, kvalitetssjef, seksjonsleder for investering og analyse, byggherrens prosjekteringsledere, rådgivere til investerings og analyse samt 10+ prosjektledere

PEAB Ferdig Betong PEAB selskapet ferdig betong leverer ferdig produsert betong til bygg og anleggsmarkedet.
Logikum ble engasjert våren 2017 for å rekruttere inn fabrikksjef mobile enheter. Stillingen har totalt ansvar for 3 mobile betongfabrikker

Lean Communications  Ble engasjert av daglig leder November 2011for å rekruttere inn Lean-konsulenter. Lean Communication er et konsulentselskap som engasjeres av Bygg/anleggs og eiendomsutviklere/byggherrer for å effektivisere prosjekter/drift. I løpet av 5 måneder rekrutterte vi inn 5 seniorkonsulenter. Disse konsulentene arbeidet de første 2 årene med effektivisering av Spenncon AS

Mesta Entreprenør Baard H. Langballe og Georg Hoff ble engasjert som rekrutteringsansvarlige høsten 2008.
Mesta Entreprenør var samme året etablert som eget selskap. 2.8 milliarder i omsetning, 550.000.000 + i tap (2008) 400.000.000 millioner i ordrereserve. Var innledningsvis involvert i planarbeidet vedr. Endringsprosessen. Plan i korthet: Fra regions basert til sentral styring. Reduserte antall ledere fra 85 til 14, nedjustere bemanningen med 350 ansatte medio februar 2009. Et utfordrende bakteppe for rekruttering.
Rekrutterte følgende personell:
sjef bruer og spesialkonstruksjoner, sjef veiprosjekter, sjef tunnel. Fagsjefer, Prosjektledere, innkjøpsledere, kontraktsingeniører, anleggsledere, formenn og traineer. I alt ca. 35 over en to års periode

Mesta Maskin  ble etablert 2004. Vi hadde oppdraget med å rekruttere inn Mesta Maskins ledelse og funksjonærer.
Selskapet ble organisert i fem maskinsentre: Skien, Oslo, Bergen, Trondheim og Troms.
På 3 måneder rekrutterte vi:
Maskinsentersjefer, økonomicontrollere, driftskordinatorer, verkstedledere. I alt 25 mennesker.

REC Rekrutterte flere kompliserte stillinger innenfor solcelle teknologi for fabrikkene på Herøya og i Glomfjord. I tillegg en Datavarehus spesialist til hovedkontoret. Kandidatene som ble levert kom fra de beste fagmiljøene i verden.

Presis Vegdrift Engasjert av Admistrerende direktør våren 2017 for rekruttere Driftsleder til funksjonskontrakten i Midtre Sogn (Sogn og Fjordane) deretter til å bemanne opp Stavanger-kontrakten med avdelingsleder, anleggsleder og kontorstøtte samt kvalitetssikring og rekruttering av operatører (sjåfører og anleggsarbeidere) oppdraget var en kombinasjon av å sikre seg det personellet man ønsker i nåværende organisasjon, nyrekruttering samt organisasjonsrådgiving.

BundeBygg Logikum ble engasjert av daglig leder (2013) for å rekruttere innkjøpssjef samt avdelingsleder Nybygg. Etter hvert ble Baard H. Langballe engasjert på fulltid som rekrutterer i første omgang fra Logikum, deretter i et 2 års engasjement som rekrutterer og organisasjonsrådgiver. Georg Hoff arbeidet i denne perioden som rekrutterer fra Logikum og som engasjert HR-sjef for Bundegruppen (2015)

I Bundebygg har vi rekruttert:2 Avdelingsledere, KHMS-sjef, 4 prosjektledere, 5 prosjekteringsledere, Ettermarkedssjef, anleggsledere, prosjektingeniører, formenn, traineer I alt ca 35+ fra høsten 2012. Nevner også at vi har vært involvert i det meste av interne opprykk og utforming av diverse utviklingsløp for prosjektorganisasjonen.
Logikum ble engasjert i 2014 som daglig leder i Efector (Bunde-selskap) spesialisert mot ITB og energirådgiving og fikk en god innsikt spesielt mot tekniske fag. Vi har spesifisert og gjennomført utviklingen av utviklingssystem, automatisk CV-system m.m

Nordic Choice Hotels Ble engasjert våren 2012 av daværende IT-direktør for å rekruttere: avdelingsleder og spesialister til Oslo og Stockholm.
Vi leverte avdelingsleder, prosjektledere, tester, infrastuktur/nettverk spesialister og funksjonsarkitekter.

Mesta drift Fra 2009 – 2010 rekrutterte vi driftsledere, formenn og økonomisjef i Bergen og Arendal

Bouvet Georg Hoff var innleid fra Logikum 40 % høsten 2010 til våren 2011 som rekrutteringsrådgiver. I løpet av denne perioden ble det rekruttering inn flere systemutviklere innen .Net, Java, oracle-databaser, infrastruktur konsulenter (VM-Ware, nettverk, prosjektledelse) samt funksjonstestere og profsjektledere.

Spenncon Engasjert av daværende Admistrerende direktør våren 2011 for å rekruttere en leder med ansvar for forbedring og LEAN-metodikk til hovedkontoret i Sandvika